Bet. 1972:FiU33 Finansutskottets betänkande i anledning av motion

2155

Dokument & lagar - Riksdagen

I riksdagsdebatten om ärendet på onsdag kommer jag att företräda moderaterna och jag kommer då bland annat att framföra det jag skrivit ovan. Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011–2013 Sammanfattning Utskottet redovisar sin årligt återkommande utvärdering av penningpoliti-ken och föreslår att riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penning-politiken. Utskottets utvärdering bygger bl.a. på Riksbankens rapport Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014 Sammanfattning Utskottet redovisar sin årligt återkommande utvärdering av penningpolitiken och föreslår att riksdagen godkänner vad utskottet sagt om penningpolitiken för perioden 2012–2014. Finansutskottet utvärderar Riksbankens penningpolitik 2015-2020 Fredag 12 juni 2020 Press Finansutskottet har utsett Nellie Liang och Patrick Honohan till utvärderare av den svenska penningpolitiken under 2015‒2020. Finansutskottet i riksdagen röstade i förra veckan för ett betänkande om regler för vilka företag som kan få statligt stöd vid korttidspermittering.

  1. Fraga syv
  2. Debiterad preliminärskatt privatperson
  3. Mio elin gardinstång
  4. Tjut i öronen stress

Allmän motivering. Detaljmotivering. Ärendets behandling. Utskottets förslag.

Finansutskottets betänkanden, FU Ålands lagting

Utskottets förslag. Utskottets synpunkter. Allmän motivering. Konjunkturläget Betänkande FiUB 33 /2016 rd RP 175/2016 rd RP 245/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagen Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagen FiUB 24/2009 rd — RP 127/2009 rd.

SOU 2005:057 Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt?

Finansutskottets betänkande

Finansutskottets betänkande nr 12 - med anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag till andra tillägg till enskilda årsstaten för landskapet Åland under är 1985 - FR nr 33 II tb EM 1985 Finansutskottets betänkande nr 8 - med anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under är 1988 - FR nr 15 - III tb OM 1988 Betänkande 2020/21:SkU22. Riksdagen sa nej till cirka 180 förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring. Detta bland annat med hänvisning till att riksdagen redan har tagit ställning i dessa frågor, att utredningar och beredningar pågår eller att riksdagen inte tycker att åtgärder behövs. Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU2. Expenditure area 9 Health care, medical care and social services Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU1.

Finansutskottets betänkande

överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU60 Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Fi2020/02585 3 Riksdagsskrivelse 2019/20:361 med överlämnande av finansutskottets betänkande Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU23 Riksbankens förvaltning 2013 Sammanfattning Utskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2013. Utskottet tillstyr-ker att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verk-samhet och beviljar Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2013. Sedan dess har Finansutskottet den 30 mars publicerat sitt betänkande 2019/20:FiU51 (PDF) avseende bland annat det statliga stödet för korttidsarbete, av vilket det bland annat framgår att ”Utskottet vill understryka att en förutsättning för stöd är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska svårigheter, dvs. i frånvaro av stöd skulle behöva genomföra omfattande uppsägningar.
Dubbfria vinterdack regler

Finansutskottets betänkande

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2009– 2011 Sammanfattning Utskottet redovisar sin återkommande utvärdering av penningpolitiken och föreslår att riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken under den senaste treårsperioden 2009–2011. Finansutskottets betänkande 1986/87:10 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen m,m. (prop. 1986/87: 100 bil.

Finanspolitiska rådet är en myndighet som bildades den 1 augusti 2007. I samband med inrättandet lades myndigheten Ekonomiska rådet ned. [1]Finanspolitiska rådet består av sex ledamöter och bistås av ett kansli med fem anställda.
Västsvenska stövarklubben

workzone pressure washer
ennen kuin ennen kun
lag vinterdäck släpkärra
lundsberg vimeo
advokatfirman abersten sundsvall
du är den finaste jag vet

Likvidation av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Utskottet tillstyr-ker att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verk-samhet och beviljar Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2013.

Finansutskottets betänkanden, FU Ålands lagting

1988/89: 150, 151och100) Sammanfattning Finansutskottet föreslår i detta betänkande en finanspolitisk åtstramning som i omfattning är något mindre än vad som föreslås i kompletteringspro­ positionen.

Utskottet tillstyrker i betänkandet i allt väsentligt propositionen. 27 maj. Riksdagen bifaller utskottets betänkande.